អ៊ិត គន់អរុណរះ

អ៊ិត គន់អរុណរះ

Ith Kun Arun Reas

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ផាជីវៈ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5