សុខ​ សំណាង

សុខ​ សំណាង

Sok Samnang

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash