ហង់ មនោរម្យ

ហង់ មនោរម្យ

Hang Monorum

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network