ព្រំ ឬទ្ឋា

ព្រំ ឬទ្ឋា

Prum Rithea

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning