យស ចាន់ដារី

យស ចាន់ដារី

Yos ChanDary

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី អនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពោធិ៍ចិនតុង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop