សោម វិបុល

សោម វិបុល

Som Vibol

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. C# Database Programming