ហេង ដារិទ្ឋ

ហេង ដារិទ្ឋ

Heng Darith

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash