គង់ ពិសិទ្ឋ

គង់ ពិសិទ្ឋ

Kong Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL