លី សុវណ្ណកក្កដា

លី សុវណ្ណកក្កដា

Ly Sovannkakada

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network