វណ្ណដេត សុបញ្ញា

វណ្ណដេត សុបញ្ញា

Vandeth Sopanha

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop