ប៊ូ សិទ្ឋារក្ស

ប៊ូ សិទ្ឋារក្ស

Bou Sothearak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS