ហន វិសើរ

ហន វិសើរ

Horn Visoeur

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning