ឈាន ឈាងឌី

ឈាន ឈាងឌី

Chhean Chheang Dy

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation