ហឿន រិទ្ឋី

ហឿន រិទ្ឋី

Hoeun Rithy

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop