ហឿន រិទ្ឋី

ហឿន រិទ្ឋី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ