នេង សីលា

នេង សីលា

Neng Seyla

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន