សាន សុវណ្ណដា

សាន សុវណ្ណដា

San Sovanda

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS