ហ៊ាល ចាវ

ហ៊ាល ចាវ

Heal Chav

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation