ឆាយា​ វិជ័យ

ឆាយា​ វិជ័យ

Chhaya Vichey

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាលាយោធា ៩១១

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop