កែវ រស្មី

កែវ រស្មី

Keo Raksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop