វង្ស វិសាល

វង្ស វិសាល

Vong Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop