អែល អាត

អែល អាត

Ell Ath

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Sahmakum Teang Tnaut

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL