ម៉េង ចាន់ណា

ម៉េង ចាន់ណា

Meng Channa

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++ Database Programming
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming