ហួន ធនិត

ហួន ធនិត

​មកពី ៖ Phnom Penh International University-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning

ស្នាដៃ