ចាន់ ហុកសេង

ចាន់ ហុកសេង

Chan Hok Seng

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Phnom Penh International University-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន