ដៀប សុវណ្ណ

ដៀប សុវណ្ណ

Dieb Sovan

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Chenla University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop