ដុក ស្រីម៉ិច

ដុក ស្រីម៉ិច

Dok Sreymech

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop