លាង ណារិន

លាង ណារិន

Leang Narin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning