សំ រិទ្ឋីម

សំ រិទ្ឋីម

​មកពី ៖ Prek Leap National School of Agriculture

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ