សំ រិទ្ឋីម

សំ រិទ្ឋីម

Som Rithim

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Prek Leap National School of Agriculture

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop