ផៃ ប៊ីឃ័រ

ផៃ ប៊ីឃ័រ

Phay Bikher

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning