ស ម៉ាយូរ៉ា

ស ម៉ាយូរ៉ា

Sor Mayoura

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន