ភាគ សុទ្ឋា

ភាគ សុទ្ឋា

Pheak Sothea

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming