រិន ស៊ីនួន

រិន ស៊ីនួន

Rin Sinourn

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Ministry Of Planning

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop