អ៊ូ ហេងរដ្ឋាមុន្នី

អ៊ូ ហេងរដ្ឋាមុន្នី

Ou Hengrothamuney

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5