ស៊ូ ដាវិន

ស៊ូ ដាវិន

Sou Davin

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី ក្រសួងផែនការ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation