រ៉ា ភិរុណ

រ៉ា ភិរុណ

Ra Phirun

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS