តែ ផាន់ឌិត

តែ ផាន់ឌិត

Te Phandit

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី National Institute of Education-NIE

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network