ព្រូ ពិសិដ្ឋ

ព្រូ ពិសិដ្ឋ

Prou Pisith

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Computer Network