ផេន ម៉េងឡាយ

ផេន ម៉េងឡាយ

Phen MengLay

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash