ព្រួច សុភា

ព្រួច សុភា

Pruoch Sophea

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL