ថោង សុចិន្តា

ថោង សុចិន្តា

Thorng Sochinda

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation