យ៉ន រក្សា

យ៉ន រក្សា

Yorn Reaksa

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation