ចាន់ យុងថៃ

ចាន់ យុងថៃ

Chan Young thai

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database