ឈី ឡាដាត

ឈី ឡាដាត

Chi Ladat

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop