លឹម ហ័កឡុង

លឹម ហ័កឡុង

Lim Horn Long

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation