ម៉ែន សុផា

ម៉ែន សុផា

Men Sophar

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Long Sreng Phnom Penh

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. VB.NET Beginning