ណាំង យូស្វេរិទ្ឋី

ណាំង យូស្វេរិទ្ឋី

Naing Youswerithy

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database