អឿន បាន្នី

អឿន បាន្នី

Oeun Banny

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Ministry of Health (MoH)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning