ជា សាវុធ

ជា សាវុធ

Chea Savuth

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Ministry of Health (MoH)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Beginning