ឡុង ប៊ុនលី

ឡុង ប៊ុនលី

Long Bunly

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL