សែម រដ្ឋា

សែម រដ្ឋា

Sem Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network